Styrelsemöte november

Vid senaste styrelsemötet behandlades bland annat följande ärenden:

Skärgårdscaféet – Styrelsen har haft diverse möten gällande Skärgårdscaféet, bl.a. med representanter för kommunen, nuvarande entreprenörer och med Anders Bergkrantz. Utifrån dessa möten pågår nu arbete med att ta fram en uppdaterad ritning, kostnadsförslag samt en sammanställning som ska skickas in till kommunen. I arbetet kring skärgårdscaféet arbetar styrelsen även med att undersöka olika vägar för att finna finansiering för återuppbyggnaden.

Naturreservatet – i det här ärendet är det in nuläget ersättningsfrågan som är i fokus och det är ännu inte helt löst.

Försäljningar – stämman beslöt att 4 tomter ska försäljas och alla arrendatorer av en fritidshustomt för bostadsändamål har erbjudits att lämna ett bud på sin tomt. Styrelsen har nu gått igenom de bud som inkommit och nästa steg i processen är att uppta förhandlingar med de 4 mest intressanta buden.

Utdelning – Utifrån en aktuell ekonomisk rapport har styrelsen beslutat om en utdelning av 500 000 kr.

Valberedning – Eftersom det vid den senaste stämman inte valdes en komplett valberedning har styrelsen börjat planera för en extrastämma. Förutom att välja en valberedning under extrastämman planerar styrelsen att vid det tillfället dels informera om arbetet kring skärgårdscaféet samt dels samla in delägarnas synpunkter i frågan.

/Henning